દર્શન

મંદિર દર્શન કાર્યક્રમ

૧) મંગલા આરતી    –       ૪ : ૩૦ a.m

૨) બાલભોગ             –    ૫ ઃ ૩૦a.m

૩) શણગાર આરતિ  –     ૬ ઃ ૦૦  a.m

૪) રાજભોગ              –    ૧૧ ઃ ૦૦ a.m

૫) સંધ્યા આરતિ      –     ૭ ઃ ૪૫ p.m

૬) શયન આરતિ       –    ૮ ઃ ૩૦ p.m

મંદિર દર્શન સમય    ઃ સવાર ના ૬ ઃ ૦૦ વાગ્યાથી બપોરના ૧૨ ઃ ૦૦ વાગ્યા સુધી… સાંજે  ૩ ઃ ૦૦ વાગ્યાથી સાંજના ૮ ઃ ૩૦ સુધી